Snapchat taciz davasını çözmek için 15 milyon dolar ödeyecek Sözcü

Dolayısıyla elle tacizin cezası nedir diye bakıldığında mağdura yönelik dokunma bulunup bulunmadığına göre suç türü değişmektedir. Elle dokunma şeklinde işlenmiş ise cinsel saldırı suçu söz konusu olmaktayken el hareketi yapma şeklinde gerçekleşmiş ise cinsel taciz suçu söz konusu olmaktadır. Zorlama, tehdit, korkutma ya da mağdurun rıza gösteremeyecek durumda olması gibi unsurlar rızanın hükümsüzlüğüne yol açabilir. Cinsel taciz suçu, failin kasten ve cinsel bir amaçla eylemlerde bulunması, mağdurun rızasının olmaması gibi özellikleri taşıyan ciddi bir suçtur ve toplumda önemli yankılar uyandıran ciddi bir sorundur.

 • Görgü tanığı olmayan ve teknik kanıtların ulaşılamadığı durumlarda, mahkemede mağdur beyanı büyük bir önem taşır.
 • Cumhuriyet savcısı bizzat ifade almalıdır, kollukta alınan ifade ile yetinmemelidir.
 • Cinsel taciz suçu bakımından kamu görevlilerinin, kamu görevlisi olmalarından kaynaklanan nüfuzdan yararlanarak eylemlerini gerçekleştirmeleri suçun işlenişi bakımından mağdurun direncini azaltacağından, bu durum daha fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli bir hal olarak kabul edilmiştir.
 • Bir kimse işlemeye kastettiği cinsel taciz suçunun işlenmesine elverişli hareketlerle ve doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise bu suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.
 • Mağdurun medeni durumu, ya evli olması ya da bekar olmasının bu suç açısından bir etkisi bulunmamaktadır.
 • Mahim Khan ve avukatıAncak Hologram USA’nın kurucusu, başka bir çalışana tecavüz etmekle suçlandı ve ardından Pazartesi günü Los Angeles jürisi tarafından rekor meblağ ile cezalandırıldı.

Email gönderimi, sosyal medya hesaplarında yorum yapma, kapalı ya da açık sosyal medya gruplarından sesli, görsel veya yazılı iletiler yoluyla. Özellikle sosyal medya hesabı ile ilgili kolluk tarafından açık kaynak araştırması yapılarak şüphelilerin kimlik bilgilerinin kolluk marifeti ile tespitinin sağlanması uygulanan genel bir yöntemdir. Bu itibarla, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Özel Daire hükmünün onanmasına karar verilmelidir. Bu nedenlerle, sonradan yürürlüğe giren kanuni değişikliğin sanık lehine hükümler içermediği ve Özel Daire hükmünün bu yönlerden isabetli olduğu sonucunaulaşılmaktadır. Suç tarihinde şikâyetçi 27 yaşında ve bekar, sanık ise 50 yaşında ve evlidir. Dosya kapsamından taraflar arasında önceye dayalı duygusal bir ilişkinin bulunmadığı da görülmektedir.

Cinsel taciz suçu niteliğini oluşturan hareketlerin, mağdurun rızası hilafına karşı gerçekleştirilmiş olması şarttır. Hukuken geçerli rızanın kabulü için suç ile korunan hukuki değer üzerinde tasarruf yetkisini haiz bir kişinin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde, açıklama ehliyetine sahip bulunan bir kişinin cinsel taciz eylemlerine TCK m. 26 bakımından göstereceği rıza, ceza sorumluluğunu kaldırmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel tacize giren davranışlar hususunda açıklık bulunmamakla birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı diğer suçlardan en önemli farkı fail tarafından vücuda dokunma ve temasının bulunmamasıdır. Özellikle mağdurun yüz yüze kaldığı cinsel taciz olaylarında tanık önem arz etmektedir. Usulüne uygun yaptırılan teşhis, detaylı ve aydınlatıcı ifade hükme esas alınmalıdır. Mağdur ile fail arasındaki husumete bakıldığı kadar tanık açısından da inceleme yapılmalıdır. Tanığın ifadelerinde istikrar bulunması, mağdurun iddialarını destekleyen beyanlar dikkate alınacaktır. Tanıklıktan çekinebilecek kişilere çekinme haklarının olduğunun bildirilmemesi, yeminsiz dinlenmeleri hükme esas alınmaz.

Maddesine göre cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdur tarafından yapılacak resmi şikayet ile mümkündür. Savcılık, mağdur tarafından herhangi bir şikayet yapılmadığı takdirde, bu suç hakkında resen, yani kendiliğinden harekete geçemez. Eğer mağdur, soruşturma aşamasında yapılan şikayetinden vazgeçerse, savcılık tarafından takipsizlik kararı verilir. Bu durumda soruşturma faaliyetleri durdurulur ve dosya kapatılır. Bu açıklamalara göre, sanığın sübut bulan hiyerarşiden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması ve aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanma suretiyle cinsel taciz eyleminde, 5237 sayılı TCK’nun 105. Maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı kabul edilmelidir.

Kadına Sözlü Tacizin Cezası

Bu durumda soruşturma dosyası, takipsizlik kararı ile kapatılır ve olay yargı önüne taşınmaz. Bu düzenlemeler kadınların cinsel tacize karşı korunmasını ve toplumda cinsel tacizin önlenmesini hedefler. Mağdurların seslerini duyurabilmeleri ve gerekli yasal yollara başvurabilmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bireysel hakların korunmasını sağlar. Telefon veya diğer iletişim araçları üzerinden kişiye rızası dışında cinsel içerik gönderilmesi, cinsel taciz kapsamında değerlendirilir ve cezai sonuçlar doğurur. Bir kişiye karşı cinsel içerikli yorumlar yapmak veya alay edici ifadeler kullanmak. “Soyun” veya “Seninle birlikte olmak istiyorum” gibi cinsel içerikli komutlar ya da teklifler sarf etmek.

Herkesin huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için, cinsel taciz suçunun tanımı, önlenmesi ve cezalandırılmasına yönelik adımlar önemlidir ve bu adımlar, tüm bireylerin eşitlikçi ve adaletli bir toplumda yaşaması için elzemdir. Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesiyle meydana gelir. Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suç olduğundan facebook üzerinden paylaşım yapma, twitterdan tweet atma veya whatsapp üzerinden mesaj atmak şeklinde internet üzerinden birbirinden farklı şekillerde ve çok çeşitli platformlar kullanılarak işlenebilir.

 • Ancak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri bulunuyorsa basit yargılama usulü uygulanmaz.
 • Cinsel taciz eylemlerinin suç olarak kabul edilebilmesi için bu eylemlerin hukuka aykırı olarak, başka bir ifadeyle mağdurun rızası hilafına gerçekleştirilmiş olması zorunludur.
 • Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.
 • Cinsel taciz suçunun hem basit halinin hem de nitelikli halinin üst sınırı 10 yılı geçmediği için görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.
 • “1 ) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

Uluslararası bir şişeleme imparatorluğunun varisi olan David, en çok Tupac ve Michael Jackson gibi sanatçıların 3 boyutlu hologramlarını yapan şirketiyle tanınıyordu. Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016’dan beri yaşadığı Baltimore’daki evine haciz geldiğini söyledi. Snapchat Inc., iddialara katılmadığını ancak maliyetli ve uzun davalardan kaçınmak için anlaşmaya karar verdiklerini söyledi. Şirket yaptığı açıklamada, “Snap’te adil ve kapsayıcı bir ortam sürdürme taahhüdümüzü derinden önemsiyoruz ve kadınlara karşı ayrımcılık, taciz veya misilleme sorunlarımız olduğuna inanmıyoruz” dedi. Yetkililer, uzlaşma parasının büyük kısmının Snapchat Inc.’de ayrımcılığa maruz kalan çalışanlara gideceğini söyledi. Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı, Snapchat Inc. ile yapılan anlaşmanın, 2014 ile 2024 yılları arasında Kaliforniya’da şirket için çalışan kadınları kapsadığını duyurdu.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları Nelerdir?

Cinsel taciz eylemlerinin suç olarak kabul edilebilmesi için bu eylemlerin hukuka aykırı olarak, başka bir ifadeyle mağdurun rızası hilafına gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Açıklama ehliyetine sahip bulunan bir kişinin, cinsel taciz eylemlerine TCK’nın 26. Maddesi kapsamında göstereceği rıza ceza sorumluluğunu kaldıracaktır.

 • Cinsel taciz suçunun basit halinde basit yargılama usulü uygulanırken, intermet veya sosyal medya üzerinden nitelikli cinsel taciz suçunda genel yargılama usulü uygulanmaktadır.
 • Tacizin niteliği, kişinin rızası dışında ve cinsel amaçlarla yapılan her türlü sözlü, yazılı ya da fiziksel davranış olarak ifade edilebilir.
 • Snapchat Inc.,kadın çalışanlarına karşı ayrımcılık yaptığı ve iş yerindeki cinsel tacizi önleyemediği için açılan davayı sonuçlandırmaya çalışıyor.
 • Fakat iki gün arayla ya da birkaç ay sonra meydana gelen mesaj atma eyleminde, her hareket ayrı değerlendirilir ve zincirleme suç hükümleri uygulanır.
 • Cinsel taciz suçu oluşturan davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani veya devamlılık arz edecek nitelikle gerçekleşmektedir.
 • Tanık F.A.’nın beyanına göre ise sanık, şikâyetçinin abisinin kayın pederidir.

Madde gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde; cinsel istismar suçunun, cinsel saldırı suçundan farklı olarak düzenlenmesi amacının sadece ve sadece mağdurun yaşı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü gerekçede aynen “Erişkin kişilere karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel istismar ifadesi kullanılmıştır.” denilmektedir. Buradan da her iki suç düzenlenirken mağdurun yaşının onsekizden büyük olması durumunda cinsel saldırı, onsekiz yaşından küçük olması -102. Maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki eylemin onsekiz yaşından küçük olan eşe karşı işlenmesi ihtimali hariç olmak üzere- durumunda da cinsel istismar suçu olarak düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Türk Ceza Hukukunda belli suç ve durumlarda cezanın ertelenmesi mümkündür cinsel taciz suçu da bu suçlar kapsamına girmektedir. Cinsel taciz suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi durumunda şartlar varsa hakim cezayı erteleyebilir.

Sözlü Tacizin Cezası

Bu kriterlerin uygulanışı, mağdurun beyanının ispat değeri açısından belirleyici olmaktadır. Bu hükümlerle birlikte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinin; “kişinin makul sürede yargılanma hakkı olduğuna” ilişkin normu da dikkate alındığında, temyiz davasında işin esasına girilerek dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin incelenip değerlendirilmesinin esas olduğu kabul edilmelidir. Cep telefonu mesajıyla yapılan taciz, takibi şikayete tabi olmayan nitelikli cinsel taciz olarak değerlendirilmelidir. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.

Bazı durumlarda polis suçun faili olup olmadığı tam olarak tespit edilemeyen bazı kişilere ulaşmaktadır. Bu durumda, şüpheli bu şahısların bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına el konularak bu materyallar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak fail tespit edilmeye çalışılmaktadır. İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu, çoğu zaman bilişim sistemleri kullanılarak işlendiğinden cep telefonu, tablet, laptop, masaüstü bilgisayarı vb. Materyaller de önemli delil elde etme araçları olabilmektedir.

https://www.roscasaresbasket.com/ taciz suçunun, şartları ve cezası kanun koyucu tarafından Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının altıncı bölümü olan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Türk Ceza Hukukunda failin birden çok suç işlemesi halinde bazı durumlarda tüm suçlar tek suç çatısı altında toplanır ve ona göre ceza verilir. Cinsel taciz suçu, bir kimseye değişik zamanlarda birden fazla defa taciz teşkil eden sözü, yazıyı veya hareketi gerçekleştirmek suretiyle veya failin tek hareketiyle birden fazla kimseye taciz teşkil eden eylemlerde bulunmak suretiyle işlenirse zincirleme suç hükümleri uygulanır. Suça konu eylemin cebir, tehdit veya hile gibi unsurlarla işlenmiş olması, failin cezasının arttırılmasına neden olabilir. Aynı şekilde, mağdurun bedensel veya zihinsel bir engeli bulunuyorsa veya suçun birden fazla kişi tarafından işlendiği durumlarda da ceza miktarı artırılabilir.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Halk arasında laf atma, sözlü taciz olarak bilinen cinsel taciz suçu telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yolu ile ya da başka yöntemlerle işlenebilir. Cinsel Taciz suçu, bir kişinin cinsel özgürlüğüne karşı yapılan ve rahatsızlık veren davranışları içerir. Bu suç tipi, Türk Ceza Kanunu’nda yer almakta ve cinsel tacizle ilgili hususları düzenlemektedir. Bir sanık, yargılama sonucunda cinsel taciz suçundan beraat edebilir.

 • Bu masumca başlayıp para kazanma ve küçük bedenler üzerinden cinsel dokunulmazlık hak ve hukuku hiçe sayarak kazanç elde etme şeklindeki cinsel beceri ve hüner eylemlerinin suç olup olmadığının takdiri hakime aittir.
 • Bu davranışlar kişiyi rahatsız eder, onurunu zedeler ve günlük yaşantısını olumsuz etkiler.
 • Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.
 • Suçun manevi unsuru ise kast olup, failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir.
 • Suçun işleniş biçimine ve suçun özelliklerine göre cezaların uygulanma şekli farklılık gösterebilir.
 • Kasten ve bilinçli taksirle işlenen suçlarda bir yıl veya daha az süreli hapis cezaları, taksirle işlenen suçlarda ise ceza sınırı olmaksızın her zaman adli para cezasına çevrilmesi söz konusu olmaktadır.

Maddesi kapsamında göstereceği rıza eylemi hukuka uygun hale getirecek ve eylem suç teşkil etmeyecektir. Tacizin onay olmaksızın iletişim kurmaya çalışmayı da kapsadığını anlatan İlker, taciz eyleminin laf atarak, ıslık çalarak veya göz hapsinde tutularak da gerçekleştirilebileceğini söyledi. Önemli noktalardan birinin de, karşıdakinin onayı olmaksızın bu davranışlara devam etmek olduğunu aktaran İlker, ”Cinsel taciz, sözle, beden diliyle ya da diğer iletişim araçları ile gerçekleştirilen cinsel içerikli davranışlardır. Örneğin, cinsel içerikli konuşmalar yapmak, cinsel organını göstermek, öpücük atmak gibi düşünülebilir. Eğer, istenmeyen herhangi bir temas, kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden bir eylem var ise öpmeye çalışmak, saçına dokunmaya çalışmak ya da bir penetrasyonun olması gibi durumlar cinsel saldırı kapsamında değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlık alanına zarar veren ve onların cinsel özgürlüğüne saygısızlık teşkil eden eylemler bütünüdür. Kişiye yönelik cinsel içerikli saldırılar ve davranışlar, fiziki temas olmasa dahi cinsel taciz olarak değerlendirilebilir. Buna göre, cinsel bütünlüğü tehdit eden, kişinin cinsel açıdan rahatsız olmasına sebep olan her türlü eylem, cinsel taciz suçunun kapsamına girebilir. Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığına fiziksel müdahalede bulunmadan gerçekleştirilen, ancak cinsel anlamda rahatsızlık veren sözlü veya bedensel hareketleri ifade eder. İnternetten veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu, daha fazla cezayı gerektiren hal olarak TCK m.105/2-d maddesinde düzenlenmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *